Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570

Art.13 Calitatea de membru. Înscrierea membrilor

13.1. Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase. Pot solicita calitatea de membru și persoanele care fac dovada unor venituri legale cu caracter permanent cum ar fi pensiile de urmaș obținute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizații, burse, alocații și venituri cu caracter legal.

13.2. Membri ai C.A.R. pot fi persoane fizice majore, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.13.1., precum și minori posesori ai capacității de exercițiu depline în urma căsătoriei, a dobândirii calității de salariat și aflați în alte condiții prevăzute de lege. Pentru evidența membrilor minori casa de ajutor reciproc va organiza o secție distinctă în care pot fi cuprinși și minori înscriși la solicitarea părinților ori a tutorilor, în scopul educării acestora în spiritul economisirii, al apartenenței la o instituție cu acest profil social și nepatrimonial.

Condițiile, limitele și modul de dobândire a calității de membru minor sunt cele prevăzute în regulamentele privind constituirea fondului social Viitorul.

13.3. Persoanelor fizice care doresc să devină membri vor fi informate în prealabil cu privire la prevederile statutului propriu, cu precădere asupra drepturilor și a obligațiilor ce decurg din calitatea de membru, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia. Cererea se discută şi se aprobă de Biroul executiv în cursul lunii respective.

13.4. Membrii caree se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.

13.5. Pensionarii care realizează venituri de natură salarială sau obţinute în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată, pot deveni membri ai C.A.R..

13.6. Şomerii pot deveni membri ai C.A.R. dacă fac dovada realizării de venituri asimilate celor prevăzute la art.13.1, iar cei caree au calitatea de membri şi devin şomeri pot activa în continuare, bucurându-se de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.

13.7. Calitatea de membru se obţine după achitarea aportului iniţial şi constituirea fondului social în limitele stabilite de adunarea generală (conferinţa membrilor).

13.8. Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi a concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata unei eventuale suspendări a contractului de muncă, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.

13.9. Casa de ajutor reciproc nu poate fi organizată ca o entitate închisă, cu un număr limitat de membri.

13.10. Casa de ajutor reciproc trebuie să ţină evidenţa membrilor într-un registru sau fişier care să cuprindă: numele şi prenumele, domiciliul, ocupaţia, locul de muncă, dacă este cazul, data înscrierii, data retragerii sau excluderii şi data operaţiunilor finale ca un fost membru. Pot fi incluse şi alte date care subliniază calitatea de membru.

13.11. Fiecare membru al casei de ajutor reciproc trebuie să aibă acces la datele personale menţionate în registrul/fişierul membrilor.

Art.14. Încetarea calităţii de membru:

14.1. Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere scrisă. Cererea trebuie analizată de Biroul executiv, iar decizia luată va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data primirii. Un membru al casei de ajutor reciproc nu poate solicita retragerea decât după ce şi-a achitat ratele, dobânzile şi alte datorii aferente împrumutului accesat în conformitate cu graficul de restituire, compensarea împrumutului din fondul social nefiind acceptată. În cazul în care, la data completării cererii de retragere, membrul are calitatea de coplătitor sau girant pentru un împrumut aflat în curs de restituire, Biroul executiv poate refuza solicitarea acestuia, în cazul în care membrul împrumutat întâmpină dificultăți în restiuirea împrumutului. Biroul executiv va analiza cererea şi situaţia financiară a membrului împrumutat, iar decizia luată va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data primirii.

În cazul cererilor de retragere formulate de membri care nu au un împrumut în derulare, nu au garantat unele împrumuturi și nu au alte obligaţii faţă de C.A.R. Decebal, retragerea va fi aprobată în prima şedinţă a Biroului executiv, iar fondul social i se restituie acestuia în baza unei programări, în termen de cel mult 12 luni de la formularea cererii.

14.2. Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri:

 • a. producerea de prejudicii morale sau materiale casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului;
 • b. nerespectarea hotărârilor adunării generale (conferinţei membrilor);
 • c. nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc;
 • d. nedepunerea contribuției lunare la fondul social propriu pe o perioadă stabilită de adunarea generală (conferinţa membrilor) sau de Consiliul director.

Hotărârea privind încetarea calităţii de membru (de drept sau excludere) se ia de Consiliul Director.

Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiile membrilor

Art.15. Drepturile membrilor

15.1. Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi:

 • a. să participe la adunările generale (conferinţele membrilor) la care au fost convocaţi în baza normei de reprezentare şi a criteriilor de stabilire a delegaţilor;
 • b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, să primească împrumuturi în cuantumul şi condiţiile aprobate de Consiliul director, potrivit normelor interne de creditare;
 • c. să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc și de formele de asistență socială în condițiile stabilite prin regulamentele specifice întocmite de Consiliul director și aprobate de adunarea generală (conferinţa membrilor);
  să participe la repartizarea excedentului proporţional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de membru. Consiliul director poate hotărî ca excedentul să fie acordat membrilor, în mod diferențiat, în funcție de vechimea neîntreruptă în C.A.R. și a altor criterii aprobate;
 • d. să primească consiliere financiară din partea C.A.R.;
 • e. să solicite, cu aprobarea Consiliului director, reeşalonarea ratelor, dacă se află în situaţie temporară de şomaj şi îşi menţin calitatea de membri, să beneficieze, în cazuri justificate, de o perioadă de graţie, în care achită numai dobânda asupra împrumutului;
 • f. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
 • g. să se adreseze organelor de conducere ale Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest, în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea asociaţiei;
 • h. să primească, la cererea scrisă, un extras cu situaţia sa financiară;
 • i. să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, sau de la persoanele care au calitatea de coplătitori/giranţi, după caz;
 • j. să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc afiliată la Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R..

15.2. În cazul în care membrii constată că în desfăşurarea activităţii C.A.R., Consiliul director sau unii dintre membrii acestuia nu respectă prevederile statutare, comit abuzuri sau lezează drepturile stabilite prin statut, pot solicita convocarea adunării (conferinţei) pentru a se stabili măsuri corespunzătoare. Convocarea se face dacă aceasta a fost solicitată de cel puţin o treime din numărul membrilor. Dacă nu se dă curs cererii de către Consiliul director, convocarea se va face de Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest, pe baza informațiilor sau constatărilor certe, deținute de acestea în scris, după o temeinică verificare.

15.3. În cazul decesului membrului, moştenitorii legali pot primi un ajutor de deces nerambursabil, în condiţiile stabilite de Consiliul director, ţinându-se cont de vechimea ca membru C.A.R. al defunctului şi de prevederile regulamentului special întocmit în acest scop.

Art.16. Obligaţiile membrilor

16.1. Membrii au următoarele obligaţii:

 • a. să studieze, prevederile statutului C.A.R., iar la înscriere să achite contravaloarea aportului iniţial şi să constituie fondul social minim;
 • b. să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele interne de creditare, regulamentul de organizare şi funcţionare, hotărârile adunării (conferinţei) şi deciziile Consiliului director;
 • c. să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor adunării (conferinţei);
 • d. să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 • e. să depună la fondul social o sumă în limita hotărâtă de adunarea generală (conferinţă);
 • f. să achite ratele, dobânda şi orice alte costuri aferente împrumutului contractat, în condiţiile stabilite prin contractele de împrumut;
 • g. să achite lunar contribuţia pentru constituirea fondului pentru acordarea de ajutoare cu caracter social-umanitar şi a altor fonduri stabilite de adunarea generală (conferinţa membrilor).